Voorwaarden

Wat jij van ons mag verwachten en wij van jou

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wozaanvechten.nl is een initiatief van Juridische Diensten B.V. te Nijmegen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en wozaanvechten.nl.

2. Wij zullen jouw opdracht zo deskundig en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en wij zullen ons volledig inspannen. Een bepaald resultaat kan echter vanzelfsprekend door ons nooit worden gegarandeerd. Kortom, wij doen gewoon ons best.

3. Wij bepalen de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en of het zinvol is een zaak – in welk stadium dan ook – voort te zetten of te beëindigen. Een ingezonden opdracht kan niet altijd (meer) kosteloos worden geannuleerd, omdat wij vaak al werkzaamheden in jouw dossier hebben verricht. In dat geval zullen redelijke annuleringskosten in rekening worden gebracht.

4. Je verplicht je om als opdrachtgever tijdig alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Dat wil zeggen, wij verwachten van jou een redelijke meewerkende houding, hetgeen ook ten goede komt aan jouw zaak. Blijf je daarmee echter nalatig en schaadt dit de behandeling, dan zijn wij gerechtigd om de opdracht op te schorten of zelfs eenzijdig beëindigen. In zo’n uitzonderlijk geval kan het zijn dat van een kosteloze behandeling geen sprake meer is. Je hebt ons dan immers aan het werk gezet voor niets. Dat lijkt ons niet de bedoeling en ook niet zinvol.


5. Aansprakelijkheid is in beginsel uitgesloten. Mochten wij onverhoopt om wat voor reden dan ook in jouw dossier een beroepsfout maken dan vergoeden wij de schade uitsluitend voor zover deze daadwerkelijk zou zijn geleden en voor ten hoogste het bedrag van dat gelijk zou zijn aan het in rekening gebrachte honorarium. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard in het geval van zaken die (te) kort tegen het einde van de bezwaar, beroeps- of verzetstermijn worden ingezonden nu een tijdige verwerking niet zonder meer kan worden gegarandeerd, of waarbij jij nalatig bent (geweest) met het (tijdig) verstrekken van alle benodigde en relevante informatie.

6. De overheid vergoedt de gemaakte kosten voor onze werkzaamheden in geval van een gegrond bezwaar of beroep. Dwangsommen of schadevergoedingen wegens niet tijdig beslissen of het overschrijden van de redelijke termijn om uitspraak te doen, komen aan wozaanvechten.nl toe. Indien deze vergoeding(en) onverhoopt, om wat voor reden dan ook, rechtstreeks aan jou wordt betaald ben je gehouden deze vergoeding in zijn geheel binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Mocht je hieraan dan geen gehoor geven, ben je zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij vervolgens maken als gevolg van het niet nakomen van jouw doorbetalingsverplichting komen dan voor jouw rekening.

7. Indien voor een procedure bij de rechtbank griffierecht is verschuldigd, kan daarvoor een voorschot worden verlangd. Dit wordt tijdig aan je medegedeeld. Het is dan geheel aan jou om te beslissen of er wordt doorgeprocedeerd. Wordt er geprocedeerd namens een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap, dan zal in beginsel altijd aan opdrachtgever het griffierecht vooraf in rekening worden gebracht.

8. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen jou en ons. De rechtbank Gelderland is daarbij exclusief bevoegd.